1. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems savo auka prie mūsų parapijos remonto darbų. Te Gerasis Viešpats atlygina savo palaima!

2. Šiandien, birželio 5 dieną:

• Šv. Dvasios Atsiuntimo iškilmė. Prieš Šv. Mišias 11.30 val. bus giedamas himnas ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Už jo sugiedojimą Bažnyčia duoda galimybę laimėti visuotinius atlaidus, išpildžius įprastines sąlygas: Dalyvauti Šv. Mišiose, atlikti išpažintį, priimti Švč. Komuniją.

• Tėvo diena - už gyvus Tėvus melsimės 11.30 val. Šv. Mišiose. Po jų specialus palaiminimas Gyviems Tėvams. Už mirusius – 17.00 val. Šv. Mišiose, bus giedami geduliniai mišparai (egzekvijos). Jei kas norėtų aukoti šioms sudėtinėms Šv. Mišioms, tai galima padaryti specialiose aukos dėžutėse, stovinčiose prie Šv. Juozapo altoriaus.

3. Rytoj, birželio 6 dieną, Švč, M. Marijos, Bažnyčios Motinos šventė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba – 7.30, 18.00 val.

4. Ketvirtadienį, birželio 9 dieną, Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Šv. Mišios: lietuvių kalba – 7.00, 17.00 val.; lenkų kalba – 7.30, 18.00 val.

5. Kitą sekmadienį, birželio 12 dieną, Švč. Trejybės iškilmė.

6. Birželio 19 dieną - Devintinės. Eucharistinė procesija (lietuvių ir lenkų kalbomis) mūsų bažnyčioje bus po Šv. Mišių 11.30 val. Prašome padėti vyrus nešti vėliavas. Galinčių bei norinčių vyrų nešti vėliavas laukiame birželio 7 dieną, 12.00 val. - bažnyčios zakristijoje.

7. Kviečiame į birželines pamaldas mūsų bažnyčioje, kiekvieną dieną vakarais po Šv. Mišių 17.00 val., penktadieniais 16.30 val., t.y. užbaigiant Adoraciją, o sekmadieniais po Šv. Mišių 11.30 val.

8. Mūsų parapijos Gyvojo Rožinio maldos draugija, birželio 18 dieną, kviečia vykti į piligriminę kelionę Šventojo jono Pauliaus II piligrimų keliu Lenkijoje. Išvykimo laikas: 7.00 val. ryte, kaina – 35 €. Norinčiųjų pašome užsiregistruoti pas Gyvojo Rožinio atstovę – Raimondą.

9. Kviečiame Švento Tėvo kvietimu gilintis į Dievo Žodžio prasmę. Susitikimai vyksta sekmadieniais 15.00 val. - mūsų bažnyčios kriptoje.

10. Birželio 14 dieną 18.00 val. prie mūsų bažnyčios vyks monsinjoro Kazimiero Vasiliausko laiškų, rašytų iš lagerio, skaitymai.

11. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos ar senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.

12. Primename, kad užsakyti Šv. Mišias, Jums patogiu būdu paaukoti parapijos veiklai ir bažnyčios remonto darbams galima parapijos internetiniame puslapyje rapolo.lt